ข่าวการศึกษา
SPU รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อคุณภาพทางวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

SPU รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อคุณภาพทางวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน เพื่อการรันตรีคุณภาพทางวิชาการและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดย ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธาน กล่าวต้อนรับ ผศ.ดร.เจษฎา ความคุ้นเคย อดีตรองอธิการบดี และอาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาฯ

พร้อมด้วย ผศ.ดร.พัทรียา เห็นกลาง อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ,ผศ.ดร.จตุพล ยงศร หัวหน้าภาควิชาการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , ผศ.ดร.เกรียงไกร สัจจะหฤทัย คณบดีคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ ,ผศ.มาสวีร์ มาศดิศรโชติ หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์ ,ผศ.รองเอก วรรณพฤกษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ในการเข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งมี รศ.กัลยาภรณ์ ปานมะเริง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม รายงานสรุปผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยต่อคณะกรรมการฯ ระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน 2566 ณ Exhibition Zone C ชั้น 1 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) และ ผ่านระบบ Zoom Online

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ