อบรม สัมมนา
ซีเอ็ด จัดสัมมนาวิชาการ มุ่งยกระดับการศึกษาไทยสู่อนาคต ในงาน “SE-ED ACADEMIC DAY 2024”

ซีเอ็ด จัดสัมมนาวิชาการ มุ่งยกระดับการศึกษาไทยสู่อนาคต ในงาน “SE-ED ACADEMIC DAY 2024”

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน) และ SE-ED ACADEMY ผู้นำองค์ความรู้และผู้นำกระบวนการในการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาด้านการศึกษาสู่คุณภาพมาตรฐานและการแข่งขันระดับสากล โดย คุณรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล กรรมการผู้จัดการ จัดงานสัมมนาวิชาการ “SE-ED ACADEMIC DAY 2024” ภายใต้แนวคิด “EXPLORE AND INSPIRE FOR YOUR FUTURE ค้นหา สร้างแรงบันดาลใจ เพื่ออนาคตของคุณ” เพื่อร่วมยกระดับมาตรฐานการศึกษาไทยให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในอนาคตอันใกล้ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนทั้งระดับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยถ่ายทอดองค์ความรู้ด้วยวิทยากรผู้มีประสบการณ์เชี่ยวชาญด้านการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อาทิตยา ปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ สพฐ. และ คุณทนง โชติสรยุทธ์ คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมบรรยายพิเศษสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูอาจารย์ ณ โรงแรมทาวน์อินทาวน์ กรุงเทพฯ

คุณรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล กรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีเอ็ดยูเคชั่น กล่าวว่า “แรงบันดาลใจเกิดขี้นจากการสำรวจ” เป็นสิ่งที่เราพยายามผลักดันให้เกิดขึ้นในระบบการศึกษา นั่นหมายความถึง การสร้างคนที่มีความพร้อมให้อยู่ในสังคม เพราะสังคมในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมาก การที่เรามีส่วนร่วมในการสำรวจสิ่งใหม่ ย่อมสร้างให้เกิดความเปลี่ยนแปลง เพื่อทำให้เกิดแรงบันดาลใจ ดังนั้น บุคลากรที่จะสร้างแรงบันดาลใจคงจะไม่ใช่แต่ซีเอ็ดเพียงฝ่ายเดียว แต่หากจะเป็นบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่มาร่วมในงานครั้งนี้ทุกท่าน ที่จะมาร่วมมือกันในการสำรวจ ค้นหา และสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อนำมาขับเคลื่อนลงสู่ภาคปฏิบัติ และหาแนวทางให้ออกมาเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน”

ดร.มีโชค ทองไสว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานที่ปรึกษาวิชาการและต่างประเทศ บมจ.ซีเอ็ดยูเคชั่น กล่าวเพิ่มเติมว่า “ซีเอ็ดเล็งเห็นความสำคัญด้านการศึกษามาโดยตลอด กระทั่งได้จัดตั้งหน่วยงาน “SE-ED ACADEMY” ขึ้นมา เพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดการยกระดับมาตรฐานการศึกษา พร้อมๆ ไปกับการสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างแรงบันดาลใจ โดยนำนวัตกรรมมาสร้างอัตลักษณ์ให้เด็กไทยมีศักยภาพในการแข่งขัน ไม่เฉพาะแต่เวทีในประเทศเท่านั้น ซีเอ็ดยังต้องการสร้างเด็กไทยให้สามารถก้าวขึ้นไปสู่เวทีการแข่งขันในระดับสากลอีกด้วย

ในมุมมองของ SE-ED ACADEMY การที่พวกเราทุกคนได้ร่วมกันค้นหา ได้ร่วมกันสำรวจนั้น ถือเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและการสร้างกระบวนการพัฒนา ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต การศึกษาจึงเป็นเรื่องของการพัฒนาและก้าวไปข้างหน้าอยู่เสมอ เพื่อให้เท่าทันหรือเหนือกว่าการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งในปัจจุบันและอนาคต”

ทางด้าน คุณทนง โชติสรยุทธ์ คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพ การศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวถึงทิศทางการบริหารโรงเรียนให้มีคุณภาพ 2024 ว่า “การเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ จำเป็นต้องอาศัยแรงบันดาลใจและความมุ่งมั่นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ครูอาจารย์ นักเรียนนักศึกษา ผู้ปกครอง ในการที่จะมีส่วนร่วมในการจัดระบบการศึกษา มีความตระหนักและรับรู้เพื่อก้าวสู่การพัฒนาด้านการศึกษาอย่างยั่งยืน”

ดร.อาทิตยา ปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ สพฐ. กล่าวถึงทิศทางการพัฒนาครู ที่สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ว่า “เรียนดี มีความสุข” คือ การพัฒนาครูให้สามารถชี้แนะ (coach) ผู้เรียนเป็นรายบุคคลได้ ในด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพ และด้านวิชาชีวิต โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือ ทำให้ผู้เรียนเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ เรียนรู้อย่างมีความสุขตามความถนัดและความสนใจ”

ภายในงาน “SE-ED ACADEMIC DAY 2024” มีการจัดสัมมนาวิชาการโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ดร.บุญฤทธิ์ ตังคะกาญจน์ อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ดร.กฤษณะ มุขแก้ว หัวหน้างานวิจัย และงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน C-STEAM ดร.อนุสสรา เฉลิมศรี อาจารย์ผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล อาจารย์ประจำสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ DR.TAN AH HONG และการจัดแสดงนิทรรศการสื่อการศึกษาจากสำนักพิมพ์ของไทยและต่างประเทศ อาทิ Oxford University Press, Star Publishing, Pelangi, SE-ED STEM Education และ สำนักพิมพ์ซีเอ็ด

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ