ASMOPSS Thailand ผลักดันเด็กไทยสู่นานาชาติ โชว์ศักยภาพความเป็นเลิศด้านวิชาการพร้อมแสดงซอฟพาวเวอร์ด้านวัฒนธรรม

ASMOPSS Thailand ผลักดันเด็กไทยสู่นานาชาติ โชว์ศักยภาพความเป็นเลิศด้านวิชาการพร้อมแสดงซอฟพาวเวอร์ด้านวัฒนธรรม

กรุงเทพมหานคร : 19 พฤศจิกายน : บริษัท ไมราห์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ร่วมกับ โรงเรียนกวดวิชาเอซายน์ หรือ                 วิทย์ครูป้อม ASCI (ภายใต้การควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ) ได้รับสิทธิ์ให้จัดการแข่งขันเพื่อคัดเลือกนักเรียนผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ ภายใต้โครงการ ASMOPSS  Thailand เพื่อไปแข่งขันต่อระดับนานาชาติในโครงการ Asian Science and Mathematics Olympiad for Primary and Secondary Schools หรือ ASMOPSS  ซึ่งเป็นโครงการแข่งขันวิชาการเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับนานาชาติ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น  เน้นทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์โดยความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นฐาน โดยในปีนี้ พ.ศ. 2566 เป็นการส่งนักเรียนจากโครงการ ASMOPSS THAILAND เข้าแข่งขันเป็นครั้งที่ 3 และโครงการ ASMOPSS จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 13 ในปีนี้

นายธนากร แผลงเดช (ผู้บริหารโรงเรียนกวดวิชาเอซายน์ และที่ปรึกษาโครงการแอสมอพส์ ประเทศไทย (ASMOPSS Thailand)) กล่าวว่า “จากความเชื่อมั่นในศักยภาพเด็กไทยและประสบการณ์ในการสอนนักเรียนเพื่อแข่งขันทางวิชาการนานกว่า 20 ปี ได้เห็นภาพของนักเรียนที่ประสบความสำเร็จซึ่งเป็นต้นแบบที่ดีให้เด็กๆอีกหลายคน เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุขและส่งต่อเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ จึงร่วมเป็นที่ปรึกษาของ ASMOPSS THAILAND ซึ่งเป็นเครือข่ายระดับเอเชีย เพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กไทยด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยเรามองเห็นว่าเด็กที่เก่ง มีความสามารถนั้นยังขาดโอกาสแสดงออกถึงความสามารถในระดับนานาชาติ หากมีสนามสอบแข่งขันทางวิชาการที่ประเมินความรู้ วิเคราะห์ความสามารถด้านต่างๆ และสามารถเข้าถึงได้  ทำให้ขีดจำกัดด้านความรู้หรือด้านภาษาจะค่อยๆลดลง เมื่อเด็กๆมีแรงบันดาลใจในการฝึกฝนและพัฒนาตนเอง  โครงการนี้จึงเกิดขึ้นภายใต้วิสัยทัศน์และความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและเอกชน  ทำให้เด็กนักเรียนทุกจังหวัด ที่เคยขาดโอกาสด้านการรับข่าวสารเพราะความห่างไกล และปัจจัยด้านทุนทรัพย์ ได้เข้าถึงโอกาสและทำลายข้อจำกัดต่างๆเพื่อพัฒนาและค้นหาศักยภาพของตนเองเพิ่มขึ้นๆทุกปี”

โครงการ ASMOPSS THAILAND จึงถูกก่อตั้งขึ้น ซึ่งในปีนี้ บริษัท ไมราห์ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด ผู้ได้รับสิทธิ์ในการจัดการแข่งขันเพื่อคัดเลือกผู้แทนนักเรียนอย่างเป็นทางการเป็นปีที่ 3 ทำการจัดการแข่งขันภายในประเทศ 2 รอบ โดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันรวมกันทั้งสิ้นมากกว่า 25,000 คน จาก 990 โรงเรียนทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการ คัดเลือกนักเรียนผู้แทนประเทศไทยจำนวน 29 คน แบ่งออกเป็นผู้แทนการแข่งขันวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 8 คน คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 5 คน วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 -3 จำนวน 8 คน และคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 -3 จำนวน 8 คน และนักเรียนผู้แทนประเทศลำดับสำรองวิชาละ 6 คน/ช่วงชั้น เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 13 ที่ประเทศอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 15 – 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566″

โดยใน 2 ปีที่ผ่านมา ASMOPSS THAILAND ได้จัดแข่งขันและคัดเลือกนักเรียนจากหลากหลายโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ นำไปแข่งขันต่อระดับนานาชาติ โดยในแต่ละปีมีประเทศที่ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันกันอย่างคับคั่ง อาทิ ประเทศไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เวียดนาม สิงคโปร์ ทาจิกิสถาน กัมพูชา ไนจีเรีย และเขตปกครองพิเศษฮ่องกง เป็นต้น ในปี พ.ศ. 2564 เป็นการจัดแข่งขันเป็นปีที่ 11 มีนักเรียนที่เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 24 คน  โดยนักเรียนผู้แทนประเทศไทยได้รับรางวัลทั้งหมด 15 รางวัล และ ปี พ.ศ. 2565 เป็นการจัดแข่งขันเป็นปีที่ 12 มีผู้แทนประเทศไทย้ข่าแข่งขันทั้งสิ่นจำนวน 32 คน ได้รับรางวัลทั้งหมด 35 รางวัล และในปีนี้ พ.ศ. 2566 มีผู้เข้าร่วมจาก 10 ประเทศ ทั้งหมด 107 คน นักเรียนผู้แทนประเทศไทยเข้าแข่งขันจำนวน 29 คน ได้รับเหรียญรางวัลจำนวน 25 รางวัล

นางสาวพรพัชร แผลงเดช (กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมราห์ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด และประธานโครงการแอสมอพส์ ประเทศไทย (ASMOPSS Thailand )) กล่าวเพิ่มเติมว่า “ในปีนี้ 2566 นอกจากทางโครงการฯจะส่งนักเรียนผู้แทนประเทศไทย 29 คน เข้าร่วมแข่งขันวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ระดับนานาชาติแล้ว เรายังสนับสนุนนักเรียนไทยกลุ่มนี้ในด้านการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทย เพื่อส่งเสริม Soft Power ไทยให้โด่งดัง เป็นที่รู้จักระดับนานาชาติ โดยในครั้งนี้นักเรียนตัวแทนประเทศไทย ได้นำการแสดง มวยไทย รำไหว้ครู-ทักษะมวยไทย-คีตะมวยไทย ไปแสดง โดยได้รับการสนับสนุนจาก “สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนนอกระบบ”  “คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนนอกระบบ กรุงเทพฯ นำโดย นางมัญชุมาศ บุญชู โกคิง  และ”มูลนิธิมวยไทย” นำโดย นายส่องแสง  ปทะวานิช ประธานมูลนิธิมวยไทย พร้อมด้วย นางชุมศิลป์ โสตถิปรีดาวงศ์ กรรมการและเหรัญญิกมวยไทย พร้อมด้วย ครูชีวิน แหวนรุ่งโรจน์ หรือ ครูเข วิทยากรคีตะมวยไทยของมูลนิธิ ทำหน้าที่มาถ่ายทอดความรู้ของ มวยไทย – ไหว้ครูมวยไทย – ทักษะมวยไทย และคีตะมวยไทย เพื่อให้การแสดงของน้องๆเยาวชนตัวแทนประเทศไทยออกมาดีที่สุดคะ”

โครงการ Asian Science and Mathematics Olympiad for Primary and Secondary Schools หรือ ASMOPSS ครั้งที่ 13 โดยมีประเทศอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน จัดการแข่งขันขึ้นเมื่อวันที่ 15 – 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ ประเทศอินโดนีเซีย โดยสามารถติดตามข่าวสารจากโครงการ ASMOPSS THAILAND ได้ที่ Facebook : ASMOPSS THAILAND หรือ https://www.facebook.com/Asmopss.Thailand?mibextid=ZbWKwL

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ