อบรม สัมมนา
อุตสาหกรรมรำไพฯ เปิดงาน คอ.ศช ครั้งที่ 15

อุตสาหกรรมรำไพฯ เปิดงาน คอ.ศช ครั้งที่ 15

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นเจ้าภาพโครงการเครือข่ายระดับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านกิจการนักศึกษา และสืบสานศิลปวัฒนธรรม ระดับชาติ (คอ.ศช.) ครั้งที่ 15 และร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันเครือข่าย ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ

ที่ลานไทร วังสวนบ้านแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปัญญา วงศ์ต่าย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และผู้บริหารคณะ ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร. วิชัย แหวนเพชร นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ที่ปรึกษาสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ , รองศาสตราจารย์ ดร. เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี ประธานสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และคณะผู้บริหารจากสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมเครือข่ายฯทั้ง 10 สถาบัน 3 หน่วยงาน

ในการร่วมพิธีเปิดโครงการเครือข่ายระดับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านกิจการนักศึกษา และสืบสานศิลปวัฒนธรรม ระดับชาติ (คอ.ศช.) ครั้งที่ 15 และการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น ระหว่างคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี , คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม , คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย , คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี , วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

สาขาวิชาทัศนศิลป์และมีเดียอาร์ต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ , คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และสำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี นอกจากนี้ยังมีการประกวดโครงงานด้านวิชาการ วิจัย นวัตกรรมของนิสิต นักศึกษาที่บูรณาการเข้ากับศิลปะและวัฒนธรรม สู่ความยั่งยืน , การแสดงด้านศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น ชิงถ้วยรางวัลจากนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน , การมอบประกาศเกียรติคุณ บุคลากรที่สังกัดหน่วยงานการศึกษา สมาชิกเครือข่ายที่ทำคุณประโยชน์ และให้คำปรึกษาต่อการดำเนินงานของเครือข่าย และกิจกรรมอบรม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดี ระหว่างนิสิตนักศึกษาคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ของหน่วยงาน และสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ