มบส. ย้ำบุคลากรมหาวิทยาลัยเดินหน้าคุณธรรมและความโปร่งใส พร้อมประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัล

มบส. ย้ำบุคลากรมหาวิทยาลัยเดินหน้าคุณธรรมและความโปร่งใส พร้อมประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัล

ผศ.ดร.คณกร สว่างเจริญ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ได้มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเอกสารการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2567 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรผู้รับผิดชอบด้านประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของแต่ละหน่วยงานเข้าร่วม ซึ่งในการประชุมได้มีการหารือและเห็นชอบในประเด็นสำคัญ เช่น ประกาศนโยบาย (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567แบนเนอร์ประกาศนโยบาย (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คำสั่งคณะกรรมการประเมิน ITA ปฏิทินการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน และรายละเอียดข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) เป็นต้น ก่อนจะมีการจัดกิจกรรมการอบรมแนวทางการสร้างความเข้าใจในหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ผศ.ดร.คณกร กล่าวต่อไปว่า สำหรับข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จะต้องมีการวิเคราะห์สถานการณ์ ITA ของหน่วยงาน ขณะเดียวกันผู้บริหารสูงสุดต้องให้ความสำคัญกับการประเมิน ITA และถ่ายทอดนโยบายให้แก่ผู้บริหารระดับรองลงมา จากนั้นผู้บริหารต้องประกาศนโยบายการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน รวมทั้งผู้บริหารต้องกำหนดกลยุทธ์การยกระดับ ITA มีขั้นตอน1.วิเคราะห์ผลการประเมิน ITA 2.กำหนดมาตรการยกระดับ ITA 3.นำมาตรการไปสู่การปฎิบัติ และ 4. ติดตามประเมินผล ขณะเดียวกันจัดให้มีเครื่องมือและระบบสนับสนุน จัดทรัพยากร เช่น งบประมาณ คน วัสดุอุปกรณ์ เป็นต้นและการเสริมสร้างความรู้

ผศ.ดร.คณกร กล่าวอีกว่า มบส.ได้ออกประกาศ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีสาระสำคัญ มบส.มีการดำเนินงานและให้ความสำคัญตามนโยบายของรัฐบาล โดยยึดแนวทางการพัฒนาตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 21 ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนการปฏิรูปประเทศ ยึดหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินงาน สร้างความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สร้างทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่ มุ่งสู่องค์กรโปร่งใส และตรวจสอบได้ตามแนวทางการส่งเสริมคุณธรรม โดยเต็มกำลังความสามารถ มุ่งเน้นการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความศรัทธา ความเชื่อมั่นแก่สังคม

ซึ่งมบส. เป็นหน่วยงานที่ผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานทุกคนมีเจตนารมณ์ที่จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในขณะ ก่อน และหลังปฏิบัติหน้าที่ อันจะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต พร้อมทั้งจะยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ จึงประกาศนโยบายการให้ และการรับของขวัญ หรือของกำนัล (No Gift Policy) ดังนี้ 1.ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ไม่รับของขวัญ หรือของกำนัล และไม่แสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ต่าง ๆ2.บุคลากรของมหาวิทยาลัยต้องไม่เรียก รับ หรือยอมรับซึ่งของขวัญ ของกำนัล สินน้ำใจ หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่ใช่การให้โดยธรรมจรรยา ตามปกติประเพณีนิยม หรือวัฒนธรรม ซึ่งมีราคาหรือมูลค่าไม่เกินตามที่กฎหมาย หรือประกาศกำหนดไว้ และ3.บุคลากรของมหาวิทยาลัย องค์กรและบุคคลภายนอกที่ประสงค์จะแสดงความยินดีความปรารถนาดีหรือขอรับพรจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย หรือผู้บังคับบัญชา ควรใช้วิธีการแสดงออกด้วยการลงนามในบัตรอวยพรสมุดอวยพร หรือใช้สื่อสังคมออนไลน์แทนการให้สิ่งของ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ