พิธีรับมอบแถบหมวกพยาบาลและเข็มเครื่องหมายสถาบัน คณะพยาบาลศาสตร์ ม.พะเยา ปีการศึกษา 256

พิธีรับมอบแถบหมวกพยาบาลและเข็มเครื่องหมายสถาบัน คณะพยาบาลศาสตร์ ม.พะเยา ปีการศึกษา 256

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาจัดพิธีรับมอบแถบหมวกพยาบาลและเข็มเครื่องหมายสถาบัน แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 104 คน โอกาสนี้รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นประธานให้โอวาท แสดงความชื่นชมยินดีกับนิสิตสาขาพยาบาลศาสตร์ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาว เวียงคำ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานในพิธีกล่าวรายงานผลการศึกษา ทั้งนี้ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต ผู้ปกครองและแขกผู้มีเกียรติได้เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาพยาบาลศาสตร์ที่สำเร็จการศึกษา โดยพิธีจัดขึ้น อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา

พิธีสำเร็จการศึกษานิสิตพยาบาลประกอบไปด้วย พิธีมอบแถบหมวกพยาบาลและเข็มวิทยฐานะแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มอบเกียรติบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่สอบประมวลความรู้ความสามารถทางการพยาบาลที่ได้คะแนนสูงสุดของแต่ละหมวดวิชา ประจำปีการศึกษา 2566 ประธานในพิธีกล่าวปัจฉิมโอวาท จากนั้นตัวแทนนิสิตพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1-3 กล่าวแสดงความยินดี ตัวแทนผู้สำเร็จการศึกษากล่าวแสดงความรู้สึก และพิธีอำลาสถาบัน

การรับมอบแถบหมวกพยาบาลและเข็มเครื่องหมายสถาบัน แสดงให้เห็นว่านิสิต มีคุณสมบัติครบถ้วน และพร้อมเป็นพยาบาลวิชาชีพโดยสมบูรณ์ สามารถนำความรู้ที่ได้รับประสิทธิ์ประสาทจากมหาวิทยาลัยพะเยา ไปใช้ช่วยเหลือดูแลชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยความเมตตากรุณาและความเสียสละอย่างเต็มภาคภูมิต่อไป

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ