ซีเอ็ด ผนึกกำลัง สสอ. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “บูรณาการการใช้เทคโนโลยี AI เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน” มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยี

ซีเอ็ด ผนึกกำลัง สสอ. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “บูรณาการการใช้เทคโนโลยี AI เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน” มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยี

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ “ซีเอ็ด” และ SE-ED ACADEMY ผู้นำองค์ความรู้และผู้นำกระบวนการในการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาด้านการศึกษาสู่คุณภาพมาตรฐานและการแข่งขันระดับสากล ร่วมกับ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา (สสอ.) จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “บูรณาการการใช้เทคโนโลยี AI เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน” ให้แก่สถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาทั่วประเทศ เพื่อยกระดับการศึกษาไทยด้วยเทคโนโลยี AI และมุ่งหวังให้บุคลากรสามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยถ่ายทอดองค์ความรู้ด้วยวิทยากรผู้มีประสบการณ์เชี่ยวชาญด้านการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา และพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุรพงษ์ เอิมอุทัย ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ เป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมจากสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจากภาครัฐ และภาคเอกชน จำนวนทั้งสิ้น 277 คน

งานสัมมนาครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสององค์กร ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การใช้เทคโนโลยี AI ในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาสื่อการสอน กับการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21
  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ด้านทักษะการสอนภาษาอังกฤษที่ผสมผสานการบูรณาการสร้างสรรค์สื่อโดยเทคโนโลยี AI
  3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และรู้จักแพลตฟอร์มใหม่ ๆ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดทำสื่อการเรียนการสอน เช่น โปรแกรม ChatGPT
  4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ร่วมกันออกแบบ เสนอแนวคิด ทดลองใช้สื่อการสอน

การอบรมครั้งนี้เป็นบรรยายให้ความรู้พร้อมฝึกปฏิบัติการใช้ AI และการประยุกต์ใช้งาน CANVA ถือเป็นเครื่องมือที่มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่มีความสะดวก ไม่ว่าจะเป็นงานนำเสนอ โปสเตอร์ อินโฟกราฟิก งานวิดีโอ โดยสามารถประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสื่อการจัดการเรียนการสอน สร้างสื่อที่มีความทันสมัย น่าสนใจ ทำให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อผู้เรียน

ดร.มีโชค ทองไสว กล่าวถึง แนวโน้มของการศึกษาไทยที่ AI จะเข้ามามีส่วนร่วมในอนาคต

“ในฐานะที่ผมทำงานด้านวิชาการภายใต้ “SE-ED ACADEMY” ผมเชื่อว่า AI จะเข้ามามีบทบาทและช่วยส่งเสริมในเรื่องของการศึกษาเรานั้น สามารถที่จะพัฒนาอย่างก้าวกระโดด และเมื่อเราพูดถึงทักษะและสมรรถนะของบุคลากรครูในปัจจุบัน กับตลาดแรงงานที่กำลังเปลี่ยนไป เราต้องพัฒนาอะไรมากขึ้น สิ่งที่สำคัญมากๆ คือ การพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัล ให้เรารู้เท่าทันและสามารถใช้งานมันให้ก่อเกิดประโยชน์ ผมคิดว่าตรงนี้คือหัวใจที่สำคัญ และซีเอ็ดมีความพร้อมที่จะมีส่วนในการขับเคลื่อนการศึกษาไทย โดยที่บูรณาการเทคโนโลยีเข้ามา และส่งเสริมให้เด็กไทยของเรามีสมรรถนะที่แข่งขันได้ในระดับนานาชาติ”

ดร.สุรพงษ์ เอิมอุทัย กล่าวถึง แนวทางในการนำเทคโนโลยี AI มาปรับใช้ในอาชีวศึกษา

“ในปีนี้ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา โดยสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา (สสอ.) ก็มีแนวทางที่จะนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการพัฒนาผู้บริหารและคุณครูอาชีวศึกษาให้ตระหนักถึงการเข้ามาของ AI นั้นมีความสำคัญในการผลิตและพัฒนากำลังคน รวมถึงการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับนักศึกษาของพวกเรา รวมถึงประชาชนทั่วไป ในส่วนของผู้บริหารต้องเข้าใจและสามารถนำ AI เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”

คุณกรชนก ฤทธิสิงห์  Regional Area Manager Thailand & South East Asia, Oxford University Press  กล่าวถึง การเป็นส่วนนึงของการสัมมนาในหัวข้อ “การใช้เทคโนโลยี AI เพื่อพัฒนาสื่อการสอน” ในครั้งนี้

“ต้องยอมรับว่า AI เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต ทำให้ชีวิตเราทั้งในทุกๆ วันนี้มีความสะดวกสบายมากขึ้น และในหลายๆ ด้าน รวมไปถึงเรื่องของระบบการศึกษาด้วย ซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ทางซีเอ็ด และ Oxford ได้มองเห็นในทิศทางเดียวกัน และริเริ่มจัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยสนับสนุนอาจารย์ และผู้บริหารต่างๆ ของโรงเรียนอาชีวศึกษาให้ได้รู้จักเอาตัว AI เข้ามาเป็นองค์ประกอบในการเรียนการสอนได้ ทำให้ผู้เรียนจะได้ประโยชน์จากการใช้ AI เพราะช่วยในเรื่องของการเรียน ช่วยในเรื่องของการทำบททดสอบ รวมถึงการสร้างผลงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ