ราชมงคลพระนคร หนุนนศ.วุฒิปวส.อัพความรู้- ทักษะยุคดิจิทัล พร้อมการันตีเรียน 2 ปี จบเงินเดือนสูงขึ้น

ราชมงคลพระนคร หนุนนศ.วุฒิปวส.อัพความรู้- ทักษะยุคดิจิทัล พร้อมการันตีเรียน 2 ปี จบเงินเดือนสูงขึ้น

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ราชมงคลพระนคร) กล่าวว่า กระบวนการทางความคิดเรื่องการศึกษาเปลี่ยนแปลงไปและเกิดการตั้งคำถามต่อระบบการศึกษามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตตลอด 4 ปี ในรั้วมหาวิทยาลัยนานไปหรือไม่ ส่วนความรู้หรือทักษะต่าง ๆ ยังตอบโจทย์การทำงานเลี้ยงชีพในอนาคตอยู่หรือไม่ หากสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นในความคิดของเด็กวัย 18 ปีในยุคนี้จึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร เนื่องจากอาชีพในยุคปัจจุบันและอนาคตขับเคลื่อนด้วยดิจิทัล ซึ่งปัญญาประดิษฐ์จะทำงานแทนคนมากขึ้นเรื่อย ๆ ประกอบกับบริษัทต่าง ๆ ได้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการดำเนินงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ดังนั้นระบบการศึกษาต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม รวมถึงผู้เรียนต้องหมั่นพัฒนาทักษะให้เท่าทันเช่นกัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในฐานะผู้ผลิตกำลังคนได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีกว่า 50 หลักสูตร ซึ่งมีถึง 11 หลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพแต่ละสาขา โดยแต่ละหลักสูตรสอดแทรกทักษะสำคัญ พร้อมดึงเทคโนโลยีมาใช้เพื่อตอบรับโลกการศึกษาในยุคทรานฟอร์มเต็มรูปแบบ และสร้างบัณฑิตที่ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม

ดร.ณัฐวรพล กล่าวต่อไปว่า ในปีนี้มหาวิทยาลัย มีแนวคิด “เปิดกว้างสู่ทุกโอกาสในสังคมเมือง” โดยเฉพาะกลุ่มกำลังคนสายอาชีพ หรือผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ให้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี และเทียบโอน จำนวน 38 สาขา กว่า 600 ที่นั่ง เพื่อเพิ่มพูนความรู้และวุฒิการศึกษา ซึ่งจะส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานและค่าตอบแทนที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยจากรายงานสถานภาพของการทำงานบัณฑิตที่จบการศึกษาจากราชมงคลพระนคร พบว่า นักศึกษาหลักสูตรต่อเนื่องทั้งภาคปกติและภาคสมทบที่จบการศึกษาในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่ทำงานเดิมก่อนจบการศึกษา แต่เปลี่ยนสายงาน และทำงานเดิมก่อนจบการศึกษา แต่ได้เลื่อนขั้นมีจำนวนสูงขึ้นในทุกปีแสดงให้เห็นว่านอกจากบัณฑิตราชมงคลพระนครจบไปแล้วมีงานทำทันที หากเป็นผู้ที่มีงานทำอยู่แล้วและมาศึกษาต่อในหลักสูตรต่อเนื่องหลังจบการศึกษามีโอกาสในการเติบโตในสายงานมากยิ่งขึ้น

ดร.ณัฐวรพล กล่าวอีกว่า ในปีการศึกษา 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง รอบที่ 2 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 รวมทั้งหมด 2,009 คน ซึ่งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่สนใจเข้าศึกษาต่อสามารถสมัครเรียนใน 9 คณะที่เปิดการเรียนการสอน ประกอบด้วย 1.คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน 275 คน 2.คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จำนวน 110 คน 3.คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จำนวน 140 คน 4.คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 715 คน 5.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 135 คน 6.คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 329 คน 7.คณะศิลปศาสตร์ จำนวน 140 คน 8.คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น จำนวน 85 คน และ9.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จำนวน 80 คน ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ http://www.rmutp.ac.th ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทร. 0-2665 -3777 ต่อ 6303,6307 และ6309

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ