อบรม สัมมนา
กทปส. ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า โครงการฝึกอบรม The Metaverse โลกเสมือนจริงที่กลายเป็นโลกสมจริง

กทปส. ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า โครงการฝึกอบรม The Metaverse โลกเสมือนจริงที่กลายเป็นโลกสมจริง

กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าและร่วมสังเกตการณ์ โครงการฝึกอบรม The Metaverse โลกเสมือนจริงที่กลายเป็นโลกสมจริง (Merge Reality Become Reality)  ดำเนินโครงการโดย วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้มีการจัดโครงการฝึกอบรมรอบภูมิภาค ณ โรงแรมฟูราม่า จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมความรู้การใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ The Metaverse เพื่อนำมาปรับใช้กับการสร้างหรือทำธุรกิจอย่างยั่งยืนและเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับนิสิต นักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

กทปส. ได้ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยี 5G ที่เป็นวิวัฒนาการทางการสื่อสารไร้สายที่กำลังเป็นที่จับตามองในระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามามีผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม เป็นอย่างมาก  ซึ่งที่ผ่านมา กทปส. ได้ให้การสนับสนุนโครงการต่างๆ ที่มุ่งเป้าต่อประชาชนในประเทศ โดยเฉพาะโครงการฝึกอบรม The Metaverse โลกเสมือนจริงที่กลายเป็นโลกสมจริง (Merge Reality Become Reality) 

ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงไปสู่เทคโนโลยี The Metaverse ทำให้เกิดเทคโนโลยี Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR) และ Mixed Reality (MR) ซึ่งกำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญกับการทำธุรกิจและชีวิตผู้คนในหลายแง่มุม ที่จะไม่ได้มีแต่เพียงมอบความเสมือนจริงและสนุกสนานในภาคความบันเทิงหรือกลุ่มธุรกิจนายทุนขนาดใหญ่อีกต่อไป เพราะความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบันได้พัฒนาจนเข้าถึงกลุ่มคนได้หลากหลายมากขึ้น

โดยโครงการฯ จะส่งเสริมฝึกอบรมให้ความรู้และเตรียมความพร้อมแก่นิสิต นักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ที่ถือว่าเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญต่อประเทศไทย ให้สามารถนำความรู้ด้านเทคโนโลยี The Metaverse มาพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไกลเทียบเท่าสากล

ซึ่งนิสิต นักศึกษา จะได้รับความรู้ที่ผสมผสานระหว่างศาสตร์การดำเนินธุรกิจด้านความต้องการของตลาด ต้นทุนการผลิต กับศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยี โดยนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้อย่างเหมาะสม รวมถึงได้แนวคิดในการทำธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ The Metaverse มาดำเนินธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และที่สำคัญมีการร่วมมือทั้งภาคการศึกษา ภาครัฐ และภาคเอกชนในการส่งเสริมให้มีการประกวดแนวคิดด้าน The Metaverse Business Model เพื่อใช้เป็นแนวทางในการทำธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

ทั้งนี้ การจัดโครงการฝึกอบรมรอบภูมิภาค(ภาคเหนือ) เป็นการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยวิทยากรที่ทรงคุณวุฒิ อาทิ วิชา “บทนำสู่โลกเสมือนจริง” โดย วิทยากรจากมหาวิทยาลัย ริทสุเมอิกัน ประเทศญี่ปุ่น วิชา “บทนำสู่โลกเสมือนจริง และการประยุกต์ใช้ในธุรกิจ” โดยวิทยากร จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ วิชา “Virtual Reality” และ วิชา “Augmented Reality” โดยวิทยากร จากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เป็นต้น สำหรับนิสิต นักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

ที่มา: กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ