ข่าวการศึกษา
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในการมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต สำเร็จการศึกษาทั้งหมดจำนวน 4,457 ราย และเข้าร่วมพิธี จำนวน 2,568 ราย ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา     

สภามหาวิทยาลัยพะเยามีมติอนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา 2565 ผู้สร้างคุณประโยชน์ต่อองค์กรและสังคมประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง เป็นแบบอย่างที่ดี ตามรายนามดังต่อไปนี้

 1. ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสถิติ

Professor Timothy E. O’Brien, Ph.D.

 1. ปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์

นางบัวเรียว รัตนมณีภรณ์

 1. ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์

ศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์หญิง ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช

ในการนี้ อาจารย์ดีเด่นด้านการสอน จำนวน 2 ราย เข้ารับพระราชทานโล่รางวัล ได้แก่

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิงจันทิมา ชูรัศมี
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรินธน์ นนทมาลย์

และนักวิจัยดีเด่น เข้ารับพระราชทานโล่รางวัล จำนวน 9 ราย ได้แก่

 1. รองศาสตราจารย์ เภสัชกรสุรศักดิ์ เสาแก้ว
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรสุกฤษฎิ์ กาญจนสุระกิจ
 3. รองศาสตราจารย์อัยเรศ เอี่ยมพันธ์
 4. อาจารย์วารัชต์ มัธยมบุรุษ
 5. รองศาสตราจารย์ลือชา ลดาชาติ
 6. รองศาสตราจารย์ผณินทรา ธีรานนท์
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา
 8. อาจารย์วิทวัส สัจจาพงศ์
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์สมชาติ ธนะ

มหาวิทยาลัยพะเยา มีปณิธาน “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” และวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล อย่างยั่งยืน” ตามพันธกิจที่ครอบคลุมทั้งด้านการเรียนการสอน    การวิจัยและนวัตกรรม การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อยกระดับศักยภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนและสังคม สู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG

มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับอนุมัติให้เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น (Area-based and Community Engagement) อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยได้พัฒนาสู่การยอมรับในระดับสากล โดยมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการจัดอันดับจากสถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกในระดับที่สูงขึ้น ได้แก่ THE Impact Rankings, Scimago Institutions Rankings, UI GreenMetric World University Rankingsอีกทั้งมหาวิทยาลัยพะเยามีอัตราการชำระหนี้โครงการ กยศ. ดีที่สุด เป็นลำดับที่ 1 ของสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ และได้รับใบประกาศเกียรติคุณเป็น “สถาบันการศึกษาดีเด่น ด้านส่งเสริมธรรมาภิบาล” ประจำปี 2566

ผลการดำเนินงานเกิดขึ้นภายใต้การผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายจากสภามหาวิทยาลัยและการสนับสนุนจากจังหวัดและชุมชน หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการทำงานของผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนิสิต ทำให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมีความก้าวหน้าและประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย นำจังหวัดพะเยาไปสู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต Phayao Learning City ซึ่งได้รับการรับรองจาก UNESCO เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 และดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

ในการนี้ องคมนตรี ให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาความว่า

“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยพะเยาประจำปีการศึกษา 2565     ในวันนี้ ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ

การเป็นบัณฑิตแท้ จะต้องเพียบพร้อมด้วยภูมิรู้และภูมิธรรม ที่เรียกว่า “ภูมิ” นั้น หมายความว่า       มีสิ่งนั้น ๆ เป็นพื้นฐาน กล่าวคือ ภูมิรู้ หมายถึง มีพื้นฐานความรู้ที่หนักแน่น กว้างขวาง ลึกซึ้ง ในสาขาวิชาที่ได้ศึกษามา ส่วนภูมิธรรม หมายถึง มีพื้นฐานจิตใจที่หนักแน่นในคุณธรรมความสุจริต จึงขอให้บัณฑิตทุกคนได้พิจารณาสำรวจตนเอง ว่าเป็นผู้มีภูมิรู้และภูมิธรรม สมกับความเป็นบัณฑิตแท้หรือไม่ หากยังบกพร่องในด้านใดอยู่ จะได้เร่งสร้างเสริมให้เพิ่มพูนขึ้น แล้วนำไปใช้เป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงาน  เพื่อสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ตนเองและชาติบ้านเมืองสืบไป

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคนประสบความสุข มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้ มีความผาสุกสวัสดีโดยทั่วกัน”

ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2565 มีผู้ได้รับอนุมัติปริญญาในระดับต่าง ๆ ดังนี้ บัณฑิตศึกษา 289 ราย ปริญญาตรี 3,028 ราย คู่ขนาน / ตรีควบโท 1,086 ราย รวมทั้งสิ้น 4,457 ราย ซึ่งพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565 กำหนดจัดขึ้น ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ